Algemene veilingvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen van Kunsthandel, galerie en veilinghuis Richard ter Borg (hierna te noemen: kunsthandel Richard ter Borg). Een ieder die aan de veiling deelneemt, geeft daarmee te kennen dat hij de veilingvoorwaarden als zodanig aanvaardt.

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. Veiling: de verkoop bij opbod van het kavel;
2. Kavel: de roerende zaak of samenstelling van roerende zaken geveild onder één nummer;
3. Bod: het bedrag door een bieder geboden op een in de veiling aangeboden kavel;
4. Bieder; degene die een bod uitbrengt in de veiling;
5. Koper; de bieder aan wie een kavel wordt toegewezen;
6. Toewijzing: de verklaring van de veilingmeester dat een bod wordt geaccepteerd. Door toewijzing komt de koopovereenkomst tussen inzender en koper tot stand.
7. Inzender: degene die aan Kunsthandel Richard ter Borg de kavel ter veiling heeft aangeboden;
8. Hamerprijs: het bedrag waarvoor het kavel door de veilingmeester aan de koper is toegewezen;
9. Koopprijs: hamerprijs, vermeerderd met een toeslag bestaande uit opgeld, BTW, en, indien van toepassing, volgrecht. Aan de hamerprijs wordt 26% opgeld in rekening gebracht(incl. BTW), Bij een hamerprijs van meer dan €2400,- wordt er eveneens in het kader de wet Volgrecht, 4% extra in rekening gebracht over de hamerprijs plus opgeld. Niet wanneer de kunstenaars meer dan 70 jaar geleden overleden zijn.
Bij aankopen via Invaluable (online) worden over elke hamerprijs nogeens 5% extra transactiekosten in rekening gebracht.
Aankopen van kavels die buiten de EU zijn ingebracht in de veiling, kunstenaars met een uitroepteken (!), wordt er 30% opgeld in rekening gebracht (incl. BTW). Indien van toepassing wordt nog eens in rekening gebracht transactiekosten van 5% bovenop de hamerprijs over de succesvolle online aankopen en 4% volgrecht over de hamerprijs plus opgeld.

Artikel 1
1. Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.
2. Degene die ter veiling een bod uitbrengt wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden.
3. Indien een bieder heeft geboden op last of voor rekening en risico van één of meerdere anderen, dan zijn zij, naast de bieder ter veiling, hoofdelijk verbonden aan deze veilingvoorwaarden rustende verplichtingen.

Artikel 2
1. Kunsthandel Richard ter Borg is gerechtigd de volgorde van de te veilen kavels te wijzigen, samen te voegen, te splitsen, één of meer kavels uit veiling te nemen, en om tijdens de veiling over de kavels aanvullende danwel afwijkende informatie te verschaffen.
2. De veiling geschiedt in door de veilingmeester aan te geven steeds hogere biedstappen. Door het uitbrengen van een bod wordt het laatste bod automatisch verhoogd met de aangegeven biedstap.
3. De veilingmeester heeft het recht om een bod niet als zodanig te erkennen en het bieden te doen voortgaan, zonder opgaaf van redenen.
4. De veilingmeester is gerechtigd om namens niet bij de veiling aanwezige gegadigden biedingen uit te brengen.
5.. Het oordeel van de veilingmeester omtrent alles wat zich tijdens de veiling voordoet en omtrent de uitleg of toepassing van de Algemene Veilingvoorwaarden tijdens de veiling is – bij wijze van bindend advies – beslissend.

Artikel 3
1. Kunsthandel Richard ter Borg staat er voor in dat behoudens nadrukkelijke vermelding tijdens de veiling, elke kavel overeenstemt met de beschrijving ervan in de catalogus.
2. Koper is gerechtigd ontbinding van de koop te vorderen en heeft recht op restitutie van de koopprijs, indien hij binnen 30 (dertig) dagen na de veiling deugdelijk aantoont dat de kavel zo ernstige gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien deze gebreken of de onjuiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de veiling bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs zou hebben gekocht.
3. Koper heeft voormeld recht niet indien het gebrek of de onjuistheid van de beschrijving tijdens de veiling is kenbaar gemaakt of na het moment van toewijzing is ontstaan.

Artikel 4
1. Een kavel wordt verkocht en gaat over op de koper in de toestand waarin de kavel zich bevindt op het tijdstip van toewijzing.
2. Vanaf het moment van toewijzing is de koopprijs van de kavel onmiddellijk en geheel voor rekening en risico van de koper.

Artikel 5
1. De levering van de kavel aan de koper of diens gemachtigde vindt plaats nadat kunsthandel Richard ter Borg de koopprijs heeft ontvangen.
2. De koopprijs dient uiterlijk zeven dagen na de veiling aan kunsthandel Richard ter Borg te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de koper vergoeding is verschuldigd van de kosten van vervoer, opslag en verzekering, benevens een rente, gelijk aan de wettelijke rente. Deze rente wordt berekend vanaf de datum der veiling tot de dag der algehele voldoening.
3. Kunsthandel Richard ter Borg heeft het recht om verkochte, niet afgehaalde goederen na vijf werkdagen op kosten van de koper in opslag te geven.
4. Indien de koper 30 (zegge: dertig) dagen na de veiling de koopprijs niet of niet volledig heeft voldaan, is hij in gebreke en is kunsthandel Richard ter Borg gerechtigd onmiddellijk invorderingsmaatregelen te treffen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de kavel, hetzij openbaar, hetzij onderhands te verkopen.
5. De nalatige koper is aansprakelijk voor de door kunsthandel Richard ter Borg ten gevolge van de ontbinding en verkoop zoals omschreven in artikel 5 lid 4 van deze Algemene Veilingvoorwaarden geleden schade en heeft nimmer aanspraak op een meeropbrengst uit zodanige verkoop.
6. Alle kosten die kunsthandel Richard ter Borg redelijkerwijs heeft moeten maken ter zake van het niet nakomen door koper van enige verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6
BTW wordt met toepassing van de z.g. margeregeling slechts in rekening gebracht over het opgeld en eventuele overige kosten. In de koopprijs zoals bedoeld in deze voorwaarden is BTW over het opgeld reeds inbegrepen. Kopers die daarvoor in aanmerking komen kunnen verzoeken ook de hamerprijs in de heffing van BTW te betrekken. Bij de kavels, die ter veiling zijn ingevoerd in de Europese Unie, wordt de hamerprijs steeds in de heffing van BTW betrokken.

Artikel 7
1. Op de rechtsbetrekking tussen de koper(s) en kunsthandel Richard ter Borg is Nederlands recht van toepassing.
2. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst en enige buitenlandse vertalingen van deze voorwaarden of van de veilingcatalogus is de Nederlandse tekst beslissend.